Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022-2023

Tên file: 3.-THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-TU-LOP-1-5-NH-2023-2024.pdf
Tải về
Tên file: PHU-LUC-1-TONG-HOP-Y-KIEN-SGK-THGG.pdf
Tải về
Tên file: PHU-LUC-II-DANH-GIA-THUC-HIEN-SGK-LOP-123-THGG.pdf
Tải về
Tên file: PHU-LUC-6-BAO-CAO-LUA-CHON-SGK-LOP-4.pdf
Tải về

BAO CAO PHULUC 1, 2 THEO CV 200 PGD KE HOACH NGHIEN CUU SGK LOP 4 NAM HOC 2023-2024 PHU LUC 5-BAO CAO LUA CHON SGK LOP 4 PHU LUC 4 LUA CHON SGK LOP 4 PHU LUC 6 – BAO CAO LUA CHON SGK LOP 4 PHU LUC II – DANH GIA THUC HIEN SGK LOP 123-THGG PHU LUC 1 – TONG HOP Y KIEN SGK-THGG 3. THONG BAO DANH MUC SGK TU LOP 1-5 NH 2023-2024