Chuyên đề Học kỳ II năm học 2022-2023

Tên file: Pminh-BIEN-PHAP-HOI-THI-GVG-CAP-TRUONG-ANH-NGOC.docx
Tải về
Tên file: hanh-Chuyen-de-HKII.doc
Tải về
Tên file: Giau-chuyên-dề-taap-docms.doc
Tải về
Tên file: anh-ngoc-Bien-phap-nang-cao-chat-luong-giang-day-mon-TA-2.doc
Tải về
Tên file: ANH-NGOC-CHUYEN-DE.docx
Tải về

1-hoang thi ngoc hoa – THGG 2-nguyen thi kim loan – THGG 3- do bao quyen-THGG (1) 5- pham thanh hung-BAO CAO GIAI PHAP – Copy ÁNH NGỌC – CHUYÊN ĐỀ ánh ngọc-Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn TA (2) Giàu-chuyên đề taap docms hạnh-Chuyên đề HKII Pminh-BIEN PHAP HOI THI GVG CAP TRUONG – ANH NGOC